مقالات کنفرانسی

مقالات کنفرانسی  
   
PDF ارائه مقاله با عنوان ” بهینه سازی روش جایگذاری الگوها با در نظرگرفتن چندین دسته الگو وچرخش قطعات”در پنجمین کنفرانس ملی نساجی اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱
PDF Paper present in title”Optimization of Pattern Layout Considering Multi- Set Pattern&Pieces Rotation”The 8th Asian Textile conference and modern sciences Tehran Iran 9-11 may 2005 ۲
PDF ارائه مقاله با عنوان ” طراحی مد به کمک الگوریتم ژنتیک نیمه خودکار”نخستین همیش صنعت پوشاک”سازمان فنی حرفه ای کل کشور ۱۳۸۵ ۳
PDF Paper present in title” Defect Detection and Classification in Nonwoven Web Images Using Neural Network” International Conference on Textiles and Clothing 2006, Lahore ۴
PDF Paper present in title” Modeling of a New Method for Metal Filaments Texturing“۹th Asian Textile Conference Paper Taiwan, R.O.C. June 28-30, 2007 ۵
PDF ارائه مقاله با عنوان ” مدلسازی نیروهای مؤثر بر الیاف فیلامنتی فلزی در میدان مغناطیسی گردان با استفاده از روش المان محدود” ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی یران، ۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶
PDF ارائه مقاله با عنوان ” طراحی طرح بافت پارچه های تاری وپودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای ” ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی یران، ۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷
PDF ارائه مقاله با عنوان” بهینه چینی نقشه بافت تخته‌های فرش با استفاده از الگوریتم ژنتیک” ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی یران، ۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۸
PDF ارائه مقاله با عنوان “آینده پژوهی فناوری های مورد استفاده در لباس رزم ارتش های مدرن دنیا”اولین همایش سراسری آینده پژوهی رزمنده ایرانی بهمن ۱۳۸۶ ۹
PDF ارائه مقاله با عنوان”مروری بر شیوه های ارزیابی کیفیت منسوجات به کمک تجزیه وتحلیل تصاویر رایانه ای”اولین همایش ملی فناوری هاوفرایندهای ریسندگی وبافندگی،دانشگاه امیرکبیر اسفند ۱۳۸۶ ۱۰
PDF Paper present in title”An ILP-GA Based Approach for Nesting Scheduling in Carpet Weaving Industries”The 10th Asian Textile conference and modern sciences Ueda Japan 7-9 september2009 ۱۱
PDF Paper present in title”Interlacing Metallic Filaments by Rotational Permanent Magnetic Field”, ITEC2009,Guilan,Iran27-29 October,2009 ۱۲
PDF Paper present in title”Electrical and Mechanical Modeling of Current Carrying Metallic Filaments in Rotational Magnetic Field”, ITEC2009,Guilan,Iran,27-29 October,2009 ۱۳
PDF ارائه مقاله با عنوان” مطالعه تاثیر پارامترهای درز و شکل دوخت بر خمش پارچه”،هفتمین کنفرانس ملی نساجی ،گیلان ،۱۳۸۸ ،۵-۷ آبان ۱۴
PDF ارائه مقاله با عنوان”تاثیر دوخت بر آوِزش پارچه”، هفتمین کنفرانس ملی نساجی ،گیلان ،۱۳۸۸ ،۵-۷ آبان ۱۵
PDF ارائه مقاله با عنوان” بررسی پارامتر های مؤثر بر میزان بازشدگی درز در پارچه های تاری پودی”، هفتمین کنفرانس ملی نساجی ،گیلان ،۱۳۸۸ ،۵-۷ آبان ۱۶
PDF ارائه مقاله با عنوان” بررسی خصوصیات الکتریکی و حرارتی پارچه های حلقوی بافته شده همراه با سیم فیلامنتی فلزی”،هفتمین کنفرانس ملی نساجی ،گیلان ،۱۳۸۸ ،۵-۷ آبان ۱۷
PDF ارائه مقاله با عنوان” تعیین شاخص سختی خمشی پارچه به روش حلقه ای ومقایسه آن با روش طول خمشی “،هفتمین کنفرانس ملی نساجی ،گیلان ،۱۳۸۸ ،۵-۷ آبان ۱۸
PDF ارائه مقاله با عنوان”سامانه کمک طراحی مد با استفاده ازمنطق فازی”،دهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۲۲-۲۴ تیرماه،۱۳۸۹ ۱۹
PDF Paper present in title”Line Balancing in the Apparel Industry Using Genetic Algorithm”, ۴th International Conference of Fuzzy Information & Engineering,Amol, Iran,14-15 October 2010 ۲۰
PDF Paper present in title”Designing Fashion Using Interactive Genetic Algorithm”, ۴th International Conference of Fuzzy Information & Engineering,Amol, Iran,14-15 October 2010 ۲۱
PDF Paper present in title”Designing of garment by Similarity Measures on Fuzzy Sets”, ۴th International Conference of Fuzzy Information & Engineering,Amol, Iran,14-15 October 2010 ۲۲
PDF Paper present in title”Fashion Design by Fuzzy TOPSIS”, ۴th International Conference of Fuzzy Information & Engineering,Amol, Iran,14-15 October 2010 ۲۳
PDF ارائه مقاله باعنوان”بررسی و محاسبه تعداد کوک بهینه در اتصال دکمه به لباس “،دومین همایش نساجی وپوشاک،دانشگاه آزاد قائمشهر،۲۰ آبان۱۳۸۹ ۲۴
PDF ارائه مقاله باعنوان “ساخت دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی جهت تولید الیاف نانو”اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۲۵
PDF ارائه مقاله باعنوان ” تولید الیاف مغناطیسی با استفاده از نانو ذرات فلزی به روش ذوب ریسی و مطالعه خواص الکترومغناطیسی الیاف حاصله “،اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۲۶
PDF ارائه مقاله باعنوان “بررسی فیلترهای پوشش داده شده به روش نانوالکتروریسی”،اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۲۷
PDF ارائه مقاله باعنوان “جداسازی کروم از آب های آلوده با استفاده از نانوفیلتر مغناطیسی”،اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۲۸
PDF ارائه مقاله باعنوان “بررسی روش های کنترل فرآیند الکترونانوریسی با استفاده از میدان های خارجی”، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۲۹
PDF ارائه مقاله باعنوان “طراحی روشی نوین جهت کنترل فرآیند الکترونانوریسی با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی”، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد،۲۷-۲۹-بهمن۱۳۸۹ ۳۰
PDF ارائه مقاله باعنوان”مطالعه پوشاک سنتی قوم بختیاری واستفاده از مشخصه های آن در طراحی لباس ایرانی-اسلامی”،سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی وپوشاک،دانشگاه آزاد یزد،اردیبهشت ۱۳۹۰ ۳۱
PDF ارائه مقاله باعنوان”مطالعه پوشاک سنتی قوم کرد واستفاده از مشخصه های آن در طراحی لباس ایرانی-اسلامی”،سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی وپوشاک،دانشگاه آزاد یزد،اردیبهشت ۱۳۹۰ ۳۲
PDF ارائه مقاله باعنوان”Evaluation of Fabric Drape coefficient Using Image Processing and Fractal Dimension”،هفتمین کنفرانس ماشین بینایی وپردازش تصویر ایران،تهران،دانشگاه علم وصنعت، آبان۱۳۹۰ ۳۳
PDF  ارائه مقاله باعنوان”تولید کامپوزیت جاذب صوت از ضایعات پوشاک بی بافت پلی استر و پلی پروپیلن با استفاده از رزین”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۴
PDF  ارائه مقاله باعنوان”بررسیتاثیر نوع درز وتراکم دوخت بر زاویه برگشت پذیری از چروک”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۵
PDF ارائه مقاله باعنوان”بررسیاثر طرح بافت، تراکم نخ تار و تعداد لای نخ پود بر میزان پرزدهی پارچه های تاری پودی با استفاده از پردازش  تصویر“،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۶
PDF ارائه مقاله باعنوان”استفاده از تکنیک های داده کاوی در سایزبندی مانتو مدارس یزد”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۷
PDF ارائه مقاله باعنوان”مطالعهی رفتار مشتری در خرید پوشاک (مطالعه موردی مانتو در یزد)”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۸
PDF ارائه مقاله باعنوان”پیش بینی میزان شکل پذیری منسوجات بی بافت براساس طرح دوخت با استفاده از شبکه عصبی“،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۳۹
PDF ارائه مقاله باعنوان”تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات منسوجات بی بافت “،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۰
PDF ارائه مقاله باعنوان”طراحی بهینه مکانیزم حرکتی راهنمای نخ(شیطانک) در ماشین دوزندگی با توجه به منحنی حرکتی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۱
PDF ارائه مقاله باعنوان”آنالیز سینماتیکی مکانیزم محرک سوزن یک ماشین دوزندگی سردوز با استفاده از روش دینامیک محاسباتی“،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۲
PDF ارائه مقاله باعنوان”استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی استحکام دوخت منسوجات بی بافت با در نظر گرفتن پارامترهای دوخت “،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۳
PDF ارائه مقاله باعنوان”بررسی عوامل تأثیر گذار بر تصمیم خرید تی شرت مردانه   با استفاده از روش خوشه بندی کی-مینز”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۴
PDF ارائه مقاله باعنوان”استفاده از روش خوشه بندی کی-مینز جهت گروه بندی فرم بدن (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر یزد)”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۵
PDF ارائه مقاله باعنوان”بررسیتصور از بدن ومشکلات فرم قسمتهای بدن(مطالعه موردی دانشجویان دختر وپسر شهر یزد)”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۶
PDF ارائه مقاله باعنوان” تاثیر طراحی در راحتی لباس کار یکسره”،هشتمین کنفرانس ملی نساجی ایران،یزد-دانشگاه یزد،اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۷
PDF ارائه مقاله باعنوان” کاربرد داده کاوی در بازار یابی پوشاک مطالعه موردی چادر”،ششمین کنفرانس داده کاوی ایران،تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آذر۱۳۹۱ ۴۸
PDF ارائه مقاله باعنوان” استفاده از روش خوشه بندی ترکیبی کی – مینز و الگوریتم ژنتیک برای کنترل کیفیت نخ ریسیده شده در صنعت نساجی”،ششمین کنفرانس داده کاوی ایران،تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آذر۱۳۹۱ ۴۹
PDF ارائه مقاله باعنوان” استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و کی-مینز در گروه‌بندی تصور افراد از بدن خود”،ششمینکنفرانس داده کاوی ایران،تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آذر۱۳۹۱ ۵۰
PDF ارائه مقاله باعنوان” استفاده از الگوریتم k-means در دسته بندی طرح لباس (مطالعه موردی مانتو)”،،ششمین کنفرانس داده کاوی ایران،تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آذر۱۳۹۱ ۵۱
PDF ارائه مقاله باعنوان” کاربرد داده کاوی در صنعت نساجی، مطالعه موردی: ریسندگی فاستونی “،ششمین کنفرانس داده کاوی ایران،تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آذر۱۳۹۱ ۵۲
PDF ارائه مقاله باعنوان” تاثیر پوشش اسلامی -ایرانی چادر بر سبک زندگی زنان مطالعه موردی:دانشجویان دختر دانشگاه یزد”،اولین همایش استانی اندیشه راهبردی زن وخانواده،دانشگاه یزد،دیماه ۱۳۹۱ ۵۳
PDF ارائه مقاله باعنوان” بررسی نقش پوشش مانتو در فعالیت اجتماعی زنان مطالعه موردی:دانشجویان دختر دانشگاه یزد”،اولین همایش استانی اندیشه راهبردی زن وخانواده،دانشگاه یزد،دیماه ۱۳۹۱ ۵۴
PDF ارائه مقاله باعنوان” عوامل موثر بر انتخاب نوع پوشش توسط زنان مطالعه موردی:راحتی روانشناختی”،اولین همایش استانی اندیشه راهبردی زن وخانواده،دانشگاه یزد،دیماه ۱۳۹۱ ۵۵
PDF ارائه مقاله باعنوان” بررسی برخی پارامترهای فردی واجتماعی راحتی در انتخاب پوشش دانشجویان دختر دانشگاه یزد”،اولین همایش استانی اندیشه راهبردی زن وخانواده،دانشگاه یزد،دیماه ۱۳۹۱ ۵۶
PDF ارائه مقاله با عنوان”استفاده از روش خوشه‌بندی K-means در استخراج و طبقه‌بندی طرح سنگشور پوشاک جین” اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران،دانشگاه بیرجند،۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ۵۷
PDF ارائه مقاله با عنوان”اندازه گیری پخش آب در پارچه های تاری وپودی با استفاده از پردازش تصویر”هشتمین کنفرانس بینایی ماشین وپردازش تصویر ایران،دانشگاه زنجان ۱۹-۲۱ شهریور۱۳۹۲ ۵۸
PDF ارائه مقاله با عنوان” استفاده از روش آستانه گذاری FCM جهت اندازه گیری قطر نانو الیاف” اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها،همدان،۱۵ اسفند۱۳۹۲ ۵۹
PDF ارائه مقاله با عنوان “اندازه گیری ضریب آویزش پارچه با استفاده از پردازش تصویر ” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۰
PDF ارائه مقاله با عنوان” استفاده از روش خوشه بندی C-mean و منطق فازی به روش ممدانی جهت گروه بندی فرم بدن”  نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۱
PDF ارائه مقاله با عنوان “بررسی عملکرد روشهای ابتکاری در حل مسائل  چیدمان مارکر ” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۲
PDF ارائه مقاله با عنوان “عیوب دوخت شلوار مردانه مستعمل”  نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۳
PDF ارائه مقاله با عنوان ” استخراج سیستم سایزبندی پایین تنه پوشاک مردانه با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه بندی کی-مینز ” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۴
PDF ارائه مقاله با عنوان ” استفاده از روش آستانه گذاری مبتنی بر خوشه بندی  k-means جهت اندازه گیری تخلخل از تصاویر نانو الیاف”  نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۵
PDF ارائه مقاله با عنوان “مدل متوازن سازی خط تولید در کارخانجات پوشاک ”  نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۶
PDF ارائه مقاله با عنوان ” بهینه سازی چیدمان خط تولید شلوار جین با استفاده از نمودار پیچ “نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۷
PDF ارائه مقاله با عنوان “شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم وفنر  “نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۸
PDF ارائه مقاله با عنوان ” مدلسازی فرایند برداشت فتیله از بانکه در ماشین های گیل باکس با استفاده از مدل جرم-فنر-دمپر  ” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۶۹
PDF ارائه مقاله با عنوان” ارزیابی کیس خوردگی دوخت بر روی پارچه با استفاده از پردازش مورفولوژیکی تصویر  ” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۷۰
PDF ارائه مقاله با عنوان “بهینه سازی زاویه انتقال به منظور بهبود مزیت مکانیکی مکانیزم محرک سوزن در یک ماشین دوزندگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک” نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳   

 

۷۱
PDF ارائه مقاله با عنوان”  بررسی عوامل موثر بر فرایند خرید پوشاک با استفاده از روش خوشه بندی کی-مینز (مطالعه موردی لباس شنای زنانه) “نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۶ -۱۸ اردیبهشت۱۳۹۳ ۷۲
PDF ارائه مقاله با عنوان” بررسی زاویه انتقال در عملکرد مکانیکی یک مکانیزم ترکیبی و بهبنه سازی آن با الگوریتم ژنتیک ” بیست ودومین کنفرانس بین المللی مکانیک-اهواز-دانشگاه شهید چمران-۲-۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۷۳
PDF ارائه مقاله با عنوان”کارآفرینی و نوآوری با استفاده از توسعه روند تولید پای پوش سنتی(گیوه)”،کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و مهندسی صنایع،تهران،سالن همایشهای بین الملی صدا وسیما،۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۷۴
     
PDF  Paper present in title “Fashion set design with an emphasis on color harmony using the interactive genetic algorithm”, The 6th International Color & Coating Congress,Tehran, Iran,10-12 November 2015  75
PDF Paper present in title “Production of fashion camouflage based on background color by using image processing and interactive genetic algorithm”, The 6th International Color & Coating Congress,Tehran, Iran,10-12 November 2015 ۷۶
PDF  Paper present in title “Comparison image color-reduction methods based on FCM, K-Means and SOM to fabric printing”, The 6th International Color & Coating Congress,Tehran, Iran,10-12 November 2015 ۷۷
 PDF  ارائه مقاله باعنوان”بررسی خواص کششی وخمشی گچ تقویت شده با الیاف خرما”سومین کنگره بین الملی عمران ومعماری،تهران،شهید بهشتی،۲۹-۳۱ دسامبر ۲۰۱۵  78
 PDF   ارائه مقاله باعنوان”طراحی وکاهش رنگ تصویر براساس الگوریتم FCM جهت چاپ برروی پارچه”چهارمین همایش ملی مهندسی نساجی،پلیمر،پوشاک و طراحی لباس وپارچه،یزد،۲۸-۲۹ بهمن ۱۳۹۴  79
PDF ارائه مقاله با عنوان”پیش بینی درجه کیفی فرش با توجه به پارامترهای کمی با استفاده از سیستم خبره فازی” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۰
PDF  ارائه مقاله با عنوان”بررسی تاثیر تصور افراد از اندام خود در انتخاب رنگ ونوع لباس شنای زنانه با استفاده از روش خوشه بندی کی مینز” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۱
PDF   ارائه مقاله با عنوان”کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات تاب نخ، تراکم گره و ارتفاع خاب بر میزان تغییرات ارتفاع خاب فرش ماشینی تحت تاثیر بار استاتیکی و دینامیکی” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۲
PDF      ارائه مقاله با عنوان”سامانه طراحی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و داده کاوی” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۳
PDF    ارائه مقاله با عنوان”طراحی خلاقانه پارچه برگرفته از طرحهای باتیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک نیمه خودکار” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۴
PDF    ارائه مقاله با عنوان”استفاده از مدل جرم و فنر در شبیهسازی رفتار آویزش پارچه حلقوی براساس سیستم اندازهگیری فست” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۵
PDF    ارائه مقاله با عنوان”بررسی تأثیر عملیات استراحت بر روی وضعیت حلقه و نظم پارچه های حلقوی پودی با استفاده از پردازش تصویر” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۶
PDF    ارائه مقاله با عنوان”استفاده از پردازش تصویر به منظور اندازه گیری ابعاد دست جهت تولید منسوجات دست پوش” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۷
PDF    ارائه مقاله با عنوان”بررسی خواص پارچه های اسپیسرحلقوی تاری تحت فشار کروی” دهمین کنفرانس ملی نساجی،اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۸۸
PDF Paper present in title” Introducing a novel method based on ICA algorithm to determination of fluorine intermolecular potential from ab initio calculations “18th Iranian Physical Chemistry Conference Kish Island, March 5-8, 2016 ۸۹
PDF ث.سلیمانی، پ.پیوندی، ا.داودی “طراحی سامانه ست کردن تیشرت و شلوار با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۰
PDF ع.اعظمی، پ.پیوندی، ” پیش بینی فرم بدن با استفاده از منطق فازی” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۱
PDF و.مظفری، پ.پیوندی، ” ارائه روش جدید برای اندازه گیری ضریب آویزش پارچه با استفاده از شکل سه بعدی آویزش” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۲
PDF و.مظفری، پ.پیوندی، ” ارائه مدل عددی جهت شبیه سازی رفتار لول خوردگی پارچه های حلقوی” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۳
PDF ف.زنگی، ن.روزی طلب، پ.پیوندی، م.ودود ” ارزیابی چروک با استفاده از دستگاه عمق سنج(Kinect)” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۴
PDF م.خواص، پ.پیوندی، م.ع،توانایی ” بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر مورفولوژی نانو الیاف در فرآیند الکتروریسی” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۵
PDF ب.کریمی، س.نادری، پ.پیوندی، ” طراحی پارچه به وسیله نرمافزار کامپیوتری برای ایجاد همزمانی موسیقی صحنه و طراحی لباس” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۶
PDF ز.محمدی، پ.پیوندی، ا.داودی ” سامانه طراحی سه بعدی کیف با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۷
PDF م.عمادی، م.ع. توانایی، پ.پیوندی، ” اندازه گیری یکنواختی سطحی منسوج بی بافت اسپان باند PP با استفاده از پردازش تصویر و ارتباط آن با نتایج تجربی خواص کششی” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۸
PDF ن.دهقان، پ.پیوندی، ” بهینه سازی مدل هدایت حرارتی پارچه های اسپیسر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹۹
PDF ط.زارع زاده، پ.پیوندی، ” کاهش خستگی کاربر در سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و خوشه بندی فازی” یازدهمین کنفرانس ملی نساجی،گیلان،دانشگاه گیلان،۱۹-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰۰
PDF ع.مقصودی،پ.پیوندی،م.ص.احمدی،استخراج پروفایل حرارتی در دستکش جهت طراحی بهینه با استفاده از پردازش تصویر،یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران،پردیس فارابی،دانشگاه تهران، قم،اسفند۱۳۹۸  ۱۰۱
PDF م.عمادی،پ.پیوندی،م.ع.توانایی،م.م.جلیلی،کاربرد پردازش ویدئو در اندازه گیری ارتعاشات رشته نساجی ،یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران،پردیس فارابی،دانشگاه تهران، قم،اسفند۱۳۹۸ ۱۰۲
PDF م.مظفری،پ.پیوندی”کاربرد اسکن سه بعدی بدن در ارزیابی ظاهرلباس”یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران،پردیس فارابی،دانشگاه تهران، قم،اسفند۱۳۹۸ ۱۰۳
link فاطمه اصانلو ،پدرام پیوندی ،ابوالفضل داوودی”طراحی پارچه بر اساس نقوش هندسی با استفاده از کامپیوتر”کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۴
link  الهام دادگر نوبریان ،پدرام پیوندی ، ابوالفضل داوودی”طراحی لباس با الهام از اوریگامی با استفاده از پارچه های بی بافت”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۵
link  نجمه صادقی – پدرام پیوندی – علی نظری”تولید طرح پارچه های روتختی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک محاوره ای”کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۶
link  زهرا محمدی، پدرام پیوندی ، ابوالفضل داودی”طراحی سه بعدی کیف با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و داده کاوی”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۷
link  مصطفی حبیبی نجفی ،پدرام پیوندی” تاثیر پارامترهای فضای رنگی HSV بر کیفیت تصویر کاهش رنگ یافته جهت چاپ به روش K-means”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۸
link  مهناز ملک محمدی ، پدرام پیوندی، ابوالفضل داودی”طراحی سامانه تولید خودکار طرح های تصادفی یکنواخت جهت چاپ دیجیتالی”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۰۹
link  مریم بهمنی ، پدرام پیوندی، ابوالفضل داودی”سامانه استفاده از سلیقه و شکل استاندارد بدن در طراحی سه بعدی دامن قبل از تولید”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۱۰
link  مریم سادات اثنی عشری،ابولفضل داوودی ، پدرام پیوندی”طراحی لباس معلمان با رویکرد مدل کانو مطالعه موردی : معلمان مقطع ابتدایی استان کرمان”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۱۱
 link  فریبا جواهری ، پدرام پیوندی، ابوالفضل داودی”سامانه تولید طرح پارچه با استفاده از سری فوریه والگوریتم ژنتیک محاوره ای”،کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد قائم شهر،قائم شهر،۱۳۹۸ ۱۱۲
PDF مینا عمادی،پدرام پیوندی،محمدعلی توانایی،محمدمهدی جلیلی”تشخیص خواص ظاهری رشته­ها بر مبنای اندازه­گیری ارتعاش با استفاده از پردازش ویدیو”دوازدهمین کنفرانس ملی نساجی،دانشگاه یزد،یزد ۱۹و۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱۳
PDF ندا دهقان،پدرام پیوندی،بررسی خواص حرارتی مجموعه چند لایه پارچه دارای پارچه اسپیسر”دوازدهمین کنفرانس ملی نساجی،دانشگاه یزد،یزد ۱۹و۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱۴
PDF عارفه مقصودی،زهره سالمی،پدرام پیوندی،محمدصالح احمدی”استخراج و بررسی پروفایل حرارتی در لباس ورزشی جهت طراحی بهینه با استفاده از دوربین حرارت”دوازدهمین کنفرانس ملی نساجی،دانشگاه یزد،یزد ۱۹و۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱۵
Link فریبا جواهری،پدرام پیوندی،ابولفضل داودی،”طراحی طرح پارچه هندسی با استفاده از سری فوریه و تکامل طرح ها جهت خلق بهترین طرح با بکارگیری علم ژنتیک”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸ ۱۱۶
Link طاهره زارع زاده،پدرام پیوندی”سامانه خودکار تولید عناصر طراحی با استفاده از معالات ریاضی”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸ ۱۱۷
Link فاطمه ایمانیپور،پدرام پیوندی،محمدجوادخواجه مهریزی”طراحی پارچه محافظ پرتوهای ایکس برای لباس بیماران و کارکنان رادیولوژی”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸ ۱۱۸
Link الهام دادگر نوبریان،پدرام پیوندی،ابولفضل داودی”تأملی بر نقش و جایگاه مکتب تبریز دوم و آثار نقاشی کمال الدین بهزاد در دوره ی صفوی و کاربرد آن در طراحی پارچه و لباس برای اجتماع بانوان تبریز”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸ ۱۱۹
Link فاطمه ایمانیپور،مریم بهمنی،پدرام پیوندی”استفاده از ایموجی در طراحی پارچه برای تی شرت های دخترانه”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸  120
Link مریم سادات اثنی عشری،پدرام پیوندی،ابولفضل داودی”طراحی لباس معلمان با رویکرد مدل کانو (مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی استان کرمان)”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸  121
Link فاطمه جاودان،پدرام پیوندی،ابولفضل د اودی”سامانه طراحی پارچه بر اساس موسیقی استفاده از شبکه عصبی”جشنواره ملی پارچه فجر،یزد،اسفند۹۸  122