مقالات ISC پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی ISC  
PDF و.مظفری،پ.پیوندی،م.جلیلی”شبیه سازی رفتار غیرخطی خشک شدن منسوج حلقوی پودی با استفاده از مدل جرم-فنر-دمپر و روش بسط مستقیم “مجله مهندسی مکانیک مدرس،شماره۱،دوره۱۴،صفحه ۱۲۳-۱۳۰ سال ۱۳۹۳ ۱
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,”Feeding Process  Modeling in Gill-Box Using Non-Linear Mass-Spring System “,Journal of Textile and Polymer , Vol.2,No.2,pp.79-82,(2014) ۲
     
PDF S.Ebrahimi,I.Hajizadeh,P.Payvandy”Multiobjective Constrained Optimization of a Newly Developed Needle Driving Mechanism in the Sewing Machine for Performance Improvement  “,International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT) ,Vol. 7,No. 4,9-18,December (2014) ۳
PDF ا.حاجی زاده،س.ابراهیمی،پ.پیوندی “ابداع وبهینه سازی یک مکانیزم جدید محرک سوزن در ماشینهای دوخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک” ، مدلسازی در مهندسی،جلد۱۴،شماره۴۶، ۴
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,M.Jalili,”Non-linear Simulation of Drying of Plain Knitted Fabric using Mass-Spring-Damper Model and Genetic Algorithm Optimization”, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT),Vol. 7, No. 4,67-76,December (2014) ۵
PDF P.Payvandy,S.Ebrahimi,”Optimization of the Thread Take-up Lever Mechanism in Lockstitch Sewing Machine Using the Imperialistic Competitive Algorithm”,Journal of Textile and Polymer,Vol.3,No.1,pp.12-19(2015) ۶
PDF M.Kargar,P.Payvandy,”Optimization of fabric layout by using Imperialist Competitive Algorithm”,Journal of Textile and Polymer,Vol.3,No.2,pp.55-63(2015) ۷
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,”Investigating of Nonlinear Kelvin Model Accuracy Optimized by Genetic Algorithm for Determining Drying Behavior of Knitted Fabric”,Journal of Textile and Polymer, Vol.4, No.1,pp.1-8, Winter and Spring (2016) ۸
PDF ف.فصاحت،پ.پیوندی”استخراج پارامترهای ساختاری منسوج تاری و پودی با استفاده از روش موجک- فازی و الگوریتم ژنتیک”مجله پردازش علائم و داده ها،جلد ۱۲ شماره ۴ صفحات ۶۷-۸۱  سال ۱۳۹۴ ۹
 PDF N.Dehghan,P.Payvandy,MA.Tavanaie,”Measuring Diameter of Nanofibers Extracted from Polyblend Fibers using FCM Clustering Method”Journal of Textile and Polymer,Vol.4,No.2,pp.1-9(2016) ۱۰
PDF م. کارگر، پ.پیوندی، “بهینه‏سازی مسأله‏ی چیدمان قطعات منظم مستطیل شکل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری” مدیریت تولید و عملیات ،دوره ۹، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱۶۱-۱۸۰ ۱۱
  M.Emadi ,MA.Tavanaie,P.Payvandy”An Investigation of Structural-Mechanical Properties of Spunbonded Non-Woven Using Computer Vision Method;”,Journal of Textile and Polymer ,Accepted,(2018) ۱۲