مقالات ISC پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی ISC  
PDF و.مظفری،پ.پیوندی،م.جلیلی”شبیه سازی رفتار غیرخطی خشک شدن منسوج حلقوی پودی با استفاده از مدل جرم-فنر-دمپر و روش بسط مستقیم “مجله مهندسی مکانیک مدرس،شماره۱،دوره۱۴،صفحه ۱۲۳-۱۳۰ سال ۱۳۹۳ ۱
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,”Feeding Process  Modeling in Gill-Box Using Non-Linear Mass-Spring System “,Journal of Textile and Polymer , Vol.2,No.2,pp.79-82,(2014) ۲
     
PDF S.Ebrahimi,I.Hajizadeh,P.Payvandy”Multiobjective Constrained Optimization of a Newly Developed Needle Driving Mechanism in the Sewing Machine for Performance Improvement  “,International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT) ,Vol. 7,No. 4,9-18,December (2014) ۳
PDF ا.حاجی زاده،س.ابراهیمی،پ.پیوندی “ابداع وبهینه سازی یک مکانیزم جدید محرک سوزن در ماشینهای دوخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک” ، مدلسازی در مهندسی،جلد۱۴،شماره۴۶، ۴
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,M.Jalili,”Non-linear Simulation of Drying of Plain Knitted Fabric using Mass-Spring-Damper Model and Genetic Algorithm Optimization”, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT),Vol. 7, No. 4,67-76,December (2014) ۵
PDF P.Payvandy,S.Ebrahimi,”Optimization of the Thread Take-up Lever Mechanism in Lockstitch Sewing Machine Using the Imperialistic Competitive Algorithm”,Journal of Textile and Polymer,Vol.3,No.1,pp.12-19(2015) ۶
PDF M.Kargar,P.Payvandy,”Optimization of fabric layout by using Imperialist Competitive Algorithm”,Journal of Textile and Polymer,Vol.3,No.2,pp.55-63(2015) ۷
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,”Investigating of Nonlinear Kelvin Model Accuracy Optimized by Genetic Algorithm for Determining Drying Behavior of Knitted Fabric”,Journal of Textile and Polymer, Vol.4, No.1,pp.1-8, Winter and Spring (2016) ۸
PDF ف.فصاحت،پ.پیوندی”استخراج پارامترهای ساختاری منسوج تاری و پودی با استفاده از روش موجک- فازی و الگوریتم ژنتیک”مجله پردازش علائم و داده ها،جلد ۱۲ شماره ۴ صفحات ۶۷-۸۱  سال ۱۳۹۴ ۹
 PDF N.Dehghan,P.Payvandy,MA.Tavanaie,”Measuring Diameter of Nanofibers Extracted from Polyblend Fibers using FCM Clustering Method”Journal of Textile and Polymer,Vol.4,No.2,pp.1-9(2016) ۱۰
PDF م. کارگر، پ.پیوندی، “بهینه‏سازی مسأله‏ی چیدمان قطعات منظم مستطیل شکل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری” مدیریت تولید و عملیات ،دوره ۹، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱۶۱-۱۸۰ ۱۱
PDF M.Emadi ,MA.Tavanaie,P.Payvandy”An Investigation of Structural-Mechanical Properties of Spunbonded Non-Woven Using Computer Vision Method;”,Journal of Textile and Polymer ,Accepted,JOURNAL OF TEXTILES AND POLYMERS, VOL.7, NO.1,pp.3-12(2019) ۱۲
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,”Online Control System Design for Selvedge Waste Length in Rapier Weaving Loom” JOURNAL OF )TEXTILES AND POLYMERS, Vol.7,No.2,pp.73-80(2019)
۱۳
PDF Azami, Abas Ali; Payvandy, Pedram; jalili, mohamad,”Estimation of the Parameters of Viscoelastic Model to Simulate the Compression Behavior of Artificial Grass under Dynamic Loading by Using Imperialist Competitive Algorithm”,Journal of Textiles and Polymers,Vol.9,No.1,pp.1-13(2021) ۱۴
PDF V.Mozafary,P.Payvandy,” Study on breast shape changing in various body positions using depth Camera” ,Journal of Textiles and Polymers,Vol.9,No.1,pp.13-26(2021) ۱۵
PDF Mina Emadi, Pedram Payvandy, Mohammad Ali Tavanaie, Mohammad Mahdi Jalili,” Study on Linear Density Effect on the Vibration Behavior of Textile Strings using Video Processing”, Journal of Textiles and Polymers,VOL. 8, NO. 2,41-51(2020) ۱۶
PDF
م.عمادی،پ.پیوندی،م.ع.توانایی،م.م.جلیلی”مدل سازی و بهینه سازی رشته ی مرتعش مبتنی بر جرم و فنر با استفاده از روش های آنالیز مودال و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری” مجله Journal of Textiles and Polymers،سال۹ ،شماره۲،صفحه۴۳-۵۶،(۱۴۰۰)
 
PDF
ن.دهقان،پ.پیوندی” بررسی عوامل تاثیرگذار بر گذردهی حرارتی پارچه های اسپیسر با استفاده از پردازش تصویر” مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز،سال۹۷،شماره۴،۱۰۵-۱۱۴،(۱۴۰۰)
 

 

PDFم.دهقان،و.ودود،پ.پیوندی” توسعه نرم‌افزار تغییر سایز برای الگوهای کاغذی “مجله
Journal of Textiles and Polymers،سال۹ ،شماره۲،صفحه۷۱-۸۰،(۱۴۰۰)
۱۹
PDFن.دهقان،پ.پیوندی”استفاده از روش هندسی در پردازش ویدئو جهت بررسی خواص کششی پارچه اسپیسر”،Journal of Textiles and Polymers،سال۹،شماره۴،صفحه ۴۰-۵۶ (۱۴۰۰)۲۰

PDF

ن.دهقان،پ.پیوندی”استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال در بررسی خواص کششی پارچه اسپیسر”نشریه علمی پردازش سیگنال پیشرفته،جلد۴،شماره۲،صفحه۱۷۱-۱۸۳(۱۴۰۰)
۲۱
PDF م.کارگر،پ.پیوندی،و.مظفری”شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه های تاری پودی با استفاده از مدل عددی سطح نخ ” ،Journal of Textiles and Polymers،سال۱۰،شماره۴،صفحه ۱۹ (۱۴۰۱) ۲۲