مقالات ISC علمی و ترویجی

  مقالات علمی ترویجی ISC  
PDF ف. ماکویی، ف. میرجلیلی، م. هادی زاده و پ. پیوندی” کاربرد شبکه ی عصبی خودسازمان دهنده مبتنی بر داده کاوی به منظور ایجاد یک جدول اندازه ی لباس”،نشریه علوم و فناوری نساجی،سالدوم،شماره۲،صفحه ۹۷-۱۰۳ سال۱۳۹۱ ۱
PDF م . نظری ،پ .پیوندی  “مدلسازی الکترومکانیکی پارچه تاری- پودی بافته شده با فیلامنت فلزی” ،نشریه علوم و فناوری نساجی،سال دوم،شماره۳،صفحه ۱۵۱-۱۵۹ سال ۱۳۹۱ ۲
PDF ز.مزدک،پ.پیوندی،ع.علمدار”استفاده از روش خوشه‌بندی  K-means در استخراج و طبقه‌بندی طرح سنگشور پوشاک جین”،نشریه علوم و فناوری نساجی، سال دوم،شماره۴،صفحه۲۱۵-۲۰۹ سال۱۳۹۱ ۳
PDF ز.زارع نژاد،پ.پیوندی”خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتمK-mean   ،” نشریه علوم و فناوری نساجی، سال سوم شماره۱،صفحه۳-۱۰سال۱۳۹۲ ۴
PDF ف.فصاحت،پ.پیوندی”استخراج پارامتر‌های پارچه از تصویر شبیه‌سازی‌ شده با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک” ، نشریه علوم وفناوری نساجی،سال سوم شماره۲،صفحه۴۷-۵۶سال۱۳۹۲ ۵
PDF ر.شمسایی،پ.پیوندی،س.فتاحی”استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه‌بندی کی مینز جهت استخراج متغیرهای مهم اندازه‌گیری و گروه‌بندی شکل بدن” نشریه علوم وفناوری نساجی،سال سوم،شماره۳،صفحه۱۱-۱۶ سال۱۳۹۲ ۶
PDF ن.دهقان،پ.پیوندی،م.توانایی”توسعه روشهای آستانه گیری وتعیین قطر نانو الیاف با استفاده از پردازش تصویر” نشریه علوم وفناوری نساجی،سال سوم،شماره۳،صفحه۱۷-۲۸ سال ۱۳۹۲ ۷
PDF ز.زارع نژاد،م.هادیزاده،پ.پیوندی،ح.مشروطه”طراحی لباس با استفاده از اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره ای” ،نشریه علوم وفناوری نساجی،سال سوم ،شماره۴،صفحه ۱۳-۲۰ سال۱۳۹۲ ۸
PDF ا.حاجی زاده،س.ابراهیمی،پ.پیوندی “بهینه سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته دوز با الگوریتم ژنتیک”  ،نشریه علوم وفناوری نساجی،سال سوم ،شماره۴،صفحه ۴۷-۵۲، سال۱۳۹۲ ۹
PDF م.کارگر،پدرام پیوندی”مروری بر روش‏های حل مسائل چیدمان مارکر با استفاده از الگوریتم‏های ابتکاری و فراابتکاری”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال چهارم،شماره۲،شماره پیاپی۱۱،صفحه۱۸-۲۸،سال۱۳۹۳ ۱۰
PDF و.مظفری،پ.پیوندی”پیش‌‌‌بینی خصوصیات نخ ریسیده‌شده در ریسندگی فاستونی با استفاده از روش ترکیبی شبکۀ عصبی باناظر و بدون ناظر،  مجله  محاسبات نرم،شماره۴،صفحه ۶۲-۷۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ ۱۱
PDF ف.رضایی،پ.پیوندی،س.ابراهیمی”شبیه‌سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر “نشریه علوم و فناوری نساجی،سال چهارم،شماره۴،شماره پیاپی۱۳،صفحه۳-۱۱،سال۱۳۹۳ ۱۲
PDF ن.باغشاهی،پ.پیوندی،م.توانایی” مروری بر روشهای اندازه گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال چهارم،شماره۴،شماره پیاپی۱۳،صفحه۳۱-۴۴،سال۱۳۹۳ ۱۳
PDF س.ابراهیمی،ا.حاجی زاده،پ.پیوندی”محاسبه نیروی سوزن در پارچه های تاری وپودی”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال چهارم،شماره۳،شماره پیاپی۱۲،صفحه۲۹-۳۸،سال۱۳۹۳ ۱۴
PDF ز.عباسی،پ.پیوندی،ر.نمیرانیان،”مروری بر بررسی رفتار کاسه ا ی شدن منسوجات براساس پارامترهای ساختاری پارچه”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال پنجم،شماره۳،شماره پیاپی۱۶،صفحه۱۳-۳۸،سال۱۳۹۳ ۱۵
PDF ط.زارع زاده،پ.پیوندی،”سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاور های و خوشه بندی”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال پنجم،شماره۴،شماره پیاپی۱۷،صفحه۱۵-۳،سال۱۳۹۴ ۱۶
 PDF  و.مظفری،پ.پیوندی”مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال پنجم،شماره۴،شماره پیاپی۱۷،صفحه۶۶-۴۳،سال۱۳۹۴ ۱۷
PDF ف. اقبالی؛ م.اسلامی؛ م. توانایی؛ م.صفی؛ ا.م. اعرابی؛ پ. پیوندی “تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال پنجم،شماره۳،شماره پیاپی۱۶،صفحه۲۹-۳۳،سال۱۳۹۴ ۱۸
PDF م.زینل پور، پ. پیوندی،ح.ایزدان “مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری”نشریه علوم و فناوری نساجی،سال ششم،شماره۳،شماره پیاپی۱۹،صفحه۹-۲۱،سال۱۳۹۶ ۱۹
PDF ملیحه دهقان، مرتضی ودود، پدرام پیوندی، مهدی رضاییان”مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک “نشریه علوم و فناوری نساجی،،شماره ۸،شماره پیاپی ۲۸،صفحه ۳۹-۵۰،سال ۱۳۹۷ ۲۰
PDF سرور دشمن فنا،پدرام پیوندی، مرتضی ودود، “مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش “نشریه علوم و فناوری نساجی،،شماره ۷،شماره پیاپی ۲۳،صفحه ۳۹-۵۷،سال ۱۳۹۷ ۲۱
PDF زهره منتظری،پدرام پیوندی،جواد درخشن،”تولید طرح استتاری نظامی بر اساس رنگ زمینه با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای “نشریه علوم و فناوری نساجی،،شماره ۹،شماره پیاپی ۲۵،صفحه ۴۵-۵۷،سال ۱۳۹۸ ۲۲
PDF بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی”نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد) “نشریه علوم و فناوری نساجی،،شماره ۹،شماره پیاپی ۲۵،صفحه ۴۵-۵۷،سال ۱۳۹۸ ۲۳
PDF فاطمه ایمانی پور ، محمد خواجه مهریزی ، پدرام پیوندی ، محمد اسلامی”مروری بر پوشش های محافظتی در برابر پرتو ایکس با استفاده از مواد معدنی در کاربردهای پزشکی”سال نهم شماره ۴ پیاپی ۳۵،صفحه۱-۱۴، زمستان ۱۳۹۸ ۲۴
PDF فاطمه پارسی،پدرام پیوندی،محمدعلی توانایی”برسی اثر میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی نانو الیاف پلیمری”پژوهش و توسعه فناوری پلیمری ایران،شماره۴،شماره پیاپی۱۶،صفحه ۶۳-۷۹ سال۱۳۹ ۲۵
PDF ندا دهقان،پدرام پیوندی،”مروری بر انتقال حرارت در منسوجات بخش اول: مطالعات تجربی “نشریه علوم و فناوری نساجی،شماره۸،شماره پیاپی ۲۷،صفحه ۳۳-۴۵-سال۱۳۹۸ ۲۶
PDF ندا دهقان،پدرام پیوندی،”مروری بر انتقال حرارت در منسوجات بخش دوم: مطالعات مدل‌سازی “نشریه علوم و فناوری نساجی،،شماره۸،شماره پیاپی ۲۷،صفحه ۵۱-۶۳-سال۱۳۹۸ ۲۷
PDF محمدرضا فلاح زاده،پدرام پیوندی،محمدعلی توانایی”بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی”،نشریه علوم و فناوری نساجی،شماره ۸،شماره پیاپی ۲۶،صفحه ۳۷-۴۷،سال ۱۳۹۸ ۲۸
PDF محبوبه افضلی،پدرام پیوندی،رستم نمیرانیان”ارائه روش اندازه گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق”،نشریه علوم و فناوری نساجی،شماره۹،شماره پیاپی۲۹،صفحه۵-۱۳،سال۱۳۹۸ ۲۹