پسا دکتری

دکتر وجیهه مظفری

عنوان طرح

طراحی و ساخت سامانه اسکن سه بعدی جهت استخراج اندازه بدن با رویکرد کاربرد  در صنعت پوشاک