پرسشنامه ویژه صنعتگران و صاحب نظران

1-4

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید. 1- آخرین مدرک تحصیلی:

2- آیا رشته تحصیلی تان مرتبط با نساجی و پوشاک می باشد؟

3-در چه زمینه ای فعالیت می کنید؟

4- چند سال سابقه فعایت در زمینه نساجی و پوشاک را دارید؟