کارگاه ها

ارائه کارگاه:  
۱ برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان”منسوجات هوشمند”،دانشگاه صنعتی اصفهان  
۲ برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان “آشنایی باداده کاوی وکاربردآن درصنعت نساجی و پوشاک “درهشتمین کنفرانس ملی نساجی اردیبهشت۱۳۹۱  
۳ برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان”منسوجات الکترونیکی”،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،کانون هماهنگی دانش وصنعت نساجی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،۸ اسفند۱۳۹۱  
۴ برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان”گارگاه تخصصی کاربرد کامپیوتر در طراحی پارچه ولباس و مهندسی پوشاک (بخش مقدماتی)”،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن علوم و فناوری نساجی، ۲۸ و۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
۵ برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان”گارگاه تخصصی کاربرد کامپیوتر در طراحی پارچه ولباس و مهندسی پوشاک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن علوم و فناوری نساجی،۲۴بهمن ۱۳۹۶