طرح های پژوهشی

 طرح پژوهشی:
۱ مجری طرح در طرح پژوهشی” ساخت دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی جهت تولید الیاف نانو “دانشگاه یزد
۲ همکار طرح در طرح پژوهشی “مطالعه و امکان سنجی طراحی وساخت لباس با امکان حس وارسال علائم حیاتی بدن”بین کارخانجات صنعتی میلاد
۳ مجری طرح پژوهشی”مطالعه وبهینه سازی مکانیزمهای دوزندگی صنعت پوشاک با استفاده از هوش مصنوعی” دانشگاه یزد
۴ همکار طرح  در طرح پژوهشی”بهینه سازی مقید مکانیزمهای صفحه ای با استفاده از روشهای فرا ابتکاری”دانشگاه یزد
۵ مجری طرح پژوهشی”پیش بینی نیروی وارد بر سوزن در هنگام دوخت  با در نظر گرفتن پارامترهای سوزن با استفاده از هوش محاسباتی” دانشگاه یزد