ثبت اختراع

 

ثبت اختراع:
PDF ۱٫ P.Payvandy, M.Latifi, “Interlacing and Twisting Metallic Filaments by Rotational Permanent Magnetic Field System”, Iran Patent#52824,2008,Iran
PDF ۲٫ P.Payvandy,M.Latifi,” Interlacing and Twisting Metallic Filaments by Rotational Magnetic Field System”, Iran Patent#52826,2008,Iran