انتشارات

 

        خلاصه انتشارات
 تعداد  موضوع
 ۹  مقاله ISI
 ۹  مقاله علمی پژوهشی ISC
 ۱۴  مقاله علمی ترویجی ISC
 ۱  مقاله داوری شده انگلیسی فاقد Index
 ۷۷  مقاله کنفرانسی
 ۳  کارگاه
 ۵  طرح پژوهشی
 ۲  ثبت اختراع