دروس

دروس تدریس شده مقطع دروس تدریس شده  مقطع
 راحتی کارشناسی ریاضیات عالی  کارشناسی ارشد
 مکاترونیک کارشناسی تجزیه و تحلیل داده ها در نساجی  کارشناسی ارشد
 کاربرد کامپیوتر در پوشاک کارشناسی نقش و جایگاه کامپیوتر در طراحی پارچه و لباس  کارشناسی ارشد
 تکنولوژی دوزندگی کارشناسی کاربرد کامپیوتر و الکترونیک در وسایل اندازه گیری نساجی  دکترا
 قوانین کار و روابط صنعتی کارشناسی
 تکنولوژی نساجی کارشناسی
 آز مبانی برق کارشناسی
 کارگاه تکنولوژی نساجی کارشناسی
 کارگاه  تکنو لوژی دوزندگی کارشناسی
کارگاه کنترل کیفیت کارشناسی
ریسندگی مدرن کارشناسی
ریسندگی نخهای یکسره کارشناسی
کفپوشهای ماشینی کارشناسی