دانشگاه یزد

 
عنوان پروژه کارشناسی ارشد شماره دانشجو نام خانوادگی و نام دانشجو
سامانه طراحی مد با استفاده از استفاده از الگوریتم زنتیک و منطق فازی ۸۷۰۴۹۵۴ براری وحیده

پوشش الکترومغناطیسی منسوجات بی بافت به روش نانو الکتروریسی و بررسی عملکرد منسوج حاصل به عنوان فیلتر ذرات فلزی

۸۷۰۲۲۲۴ شکاری اردکانی بهناز

بررسی کنترل فرایندالکتروریسی با استفاده از میدان مغناطیسی

۸۷۰۰۹۰۴

جمشیدیان قلعه سفیدی مریم

تولید الیاف مغناطیسی با استفاده ازنانو ذرات فلزی به روش ذوب ریسی و مطالعه خواص الکترومغناطیسی الیاف حاصله

۸۷۰۰۵۴۴

برادران قناد علی

مطالعه ومدلسازی ریاضی حرارتی و الکتریکی در پارچه های تاری وپودی بافته شده با فیلامنت فلزی ۸۸۰۵۸۱۴ نظریان ندوشن مرضیه

پیش بینی میزان شکل پذیری کامپوزیتهای تاری وپودی با استفاده از شبکه عصبی

۸۸۰۵۴۲۴

مظفری شمسی وجیهه

ارزیابی کیفیت پوشاک سنگشورشده با استفاده از روش پردازش تصویر

۸۹۳۳۶۵۴

مزدک زینب

بررسی تاثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرایند الکتروریسی

۸۹۰۴۴۷۴

فلاح نژاد محمد

متوازن سازی خط دوزندگی با استفاده از الگوریتم زنتیک و شبکه عصبی

۸۹۰۱۵۳۴

بهادرنجف آبادی محسن

سامانه طراحی لباس با استفاده از الگوریتم تکاملی و شباهت

۸۹۰۳۱۱۴ زارع نژاداشکذری زهره

ارائه جداولی برای سایزبندی پوشاک مردانه با استفاده از روشهای آماری

۹۰۰۷۰۴۴

شمسائی رضا

شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر و ارزیابی نتایج حاصل به کمک روش پردازش تصویر

۹۰۱۰۳۳۴

رضایی فرشته

مطالعه تاثیر نسبت کشش بر خواص مورفولوژیکی نانو الیاف تولید شده به روش استخراج از الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن/ پلی بوتیلن ترفتالات با استفاده از پردازش تصویر

۹۰۱۲۷۴۴

دهقان چناری ندا

بهینه سازی چیدمان مارکر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

۹۱۱۵۸۵۴

کارگربیده مطهره

پیش بینی آویزش پارچه های دوخت خورده با استفاده از روش سیستم استنتاجی تطبیقی فازی -عصبی

۹۲۱۴۱۹۴

سهرابی فاطمه

مطالعه رفتار کامپوزیت های نساجی سه بعدی منعطف در برابر بارهای مکانیکی

۹۲۲۶۲۸۴

یوسف پور مسیح

سامانه طراحی مدل لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و داده کاوی

۹۲۰۱۱۶۴

زارع زاده طاهره

استخراج پارامترهای پارچه از تصویر آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

۹۱۲۳۱۴۴

فصاحت فروزان

استخراج پارامترهای فر و موج نخ تکسچره شده به روش جت هوا با استفاده از پردازش تصویر

۹۱۰۳۷۸۴

باغشاهی نعیمه

بهینه سازی عملکرد مکانیکی نفوذ سوزن در ماشین دوزندگی

۹۰۰۴۰۹۴

حاجی زاده ایمان

جداسازی عوامل باکتریابی از آب آشامیدنی توسط نانو فیلترهای الکترو ریسی شده۹۲۰۹۴۰۴خشنودی محمدرضا
تولید طرح استتاری با قابلیت چاپ بر روی پارچه متنی بر روشهای پردازش تصویر و داده کاوی تصویر زمینه۹۳۰۹۸۶۴زینل پوریزدی منا
پیش بینی رفتار کاسه انداختن در پارچه های حلقوی اسپیسر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی۹۳۱۲۱۶۴عباسی زهرا
پیش بینی نسخه رنگی نخ پلی استر با استفاده از هوش مصنوعی۹۳۰۵۱۳۴پیروزی جواد
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر مورفولوژی نانو الیاف در فرایند الکتروریسی۹۴۰۸۲۰۴خواص مهسا
تحلیل تئوری و تجربی رفتار کامپوزیت های منعطف تقویت شده با پارچه های اسپیسر در برابر بارهای ضربه ای با سرعت پایین۹۴۱۶۱۳۴گل آری فرناز
تاثیر عوامل اتصال در رفتار مکانیکی سازه های پارچه ای۹۴۱۹۴۶۴وزیری شهرزادالسادات
تاثیر استفاده از نامومواد و موادمعدنی بصورت چندلایه برروی پارچه های بی بافت در محافظت از امواج ایکس۹۵۲۲۶۱۴ایمانی پور فاطمه
بررسی قابلیت شکل پذیری پارچه های اسپیسر جهت استفاده در کاپ سوتین۹۵۱۲۶۸۴طباطبایی میرک ابا محدثه السادات
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر شکل مسیر حرکت نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی با استفاده از بینایی ماشین۹۶۰۶۴۴۴پارسی مود فاطمه
تغییر ابعاد نقشه فرش با استفاده از سیستم فازی عصبی و پردازش تصویر۹۶۱۰۲۸۴دشمن فنایزدی سرورالسادات
توسعه نرم افزار رقمی کننده تصویر برای تبدیل الگوی کاغذی به الگوی رقمی قابل تصحیح سایز بندی۹۶۱۰۵۴۴دهقان طزرجانی ملیحه

۸۹p