دانشگاه یزد

عنوان پروژه کارشناسی ارشد شماره دانشجو نام خانوادگی و نام دانشجو
سامانه طراحی مد با استفاده از استفاده از الگوریتم زنتیک و منطق فازی ۸۷۰۴۹۵۴ براری وحیده

پوشش الکترومغناطیسی منسوجات بی بافت به روش نانو الکتروریسی و بررسی عملکرد منسوج حاصل به عنوان فیلتر ذرات فلزی

۸۷۰۲۲۲۴ شکاری اردکانی بهناز

بررسی کنترل فرایندالکتروریسی با استفاده از میدان مغناطیسی

۸۷۰۰۹۰۴

جمشیدیان قلعه سفیدی مریم

تولید الیاف مغناطیسی با استفاده ازنانو ذرات فلزی به روش ذوب ریسی و مطالعه خواص الکترومغناطیسی الیاف حاصله

۸۷۰۰۵۴۴

برادران قناد علی

مطالعه ومدلسازی ریاضی حرارتی و الکتریکی در پارچه های تاری وپودی بافته شده با فیلامنت فلزی ۸۸۰۵۸۱۴ نظریان ندوشن مرضیه

پیش بینی میزان شکل پذیری کامپوزیتهای تاری وپودی با استفاده از شبکه عصبی

۸۸۰۵۴۲۴

مظفری شمسی وجیهه

ارزیابی کیفیت پوشاک سنگشورشده با استفاده از روش پردازش تصویر

۸۹۳۳۶۵۴

مزدک زینب

بررسی تاثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرایند الکتروریسی

۸۹۰۴۴۷۴

فلاح نژاد محمد

متوازن سازی خط دوزندگی با استفاده از الگوریتم زنتیک و شبکه عصبی

۸۹۰۱۵۳۴

بهادرنجف آبادی محسن

سامانه طراحی لباس با استفاده از الگوریتم تکاملی و شباهت

۸۹۰۳۱۱۴ زارع نژاداشکذری زهره

ارائه جداولی برای سایزبندی پوشاک مردانه با استفاده از روشهای آماری

۹۰۰۷۰۴۴

شمسائی رضا

شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر و ارزیابی نتایج حاصل به کمک روش پردازش تصویر

۹۰۱۰۳۳۴

رضایی فرشته

مطالعه تاثیر نسبت کشش بر خواص مورفولوژیکی نانو الیاف تولید شده به روش استخراج از الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن/ پلی بوتیلن ترفتالات با استفاده از پردازش تصویر

۹۰۱۲۷۴۴

دهقان چناری ندا

بهینه سازی چیدمان مارکر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

۹۱۱۵۸۵۴

کارگربیده مطهره

پیش بینی آویزش پارچه های دوخت خورده با استفاده از روش سیستم استنتاجی تطبیقی فازی -عصبی

۹۲۱۴۱۹۴

سهرابی فاطمه

مطالعه رفتار کامپوزیت های نساجی سه بعدی منعطف در برابر بارهای مکانیکی

۹۲۲۶۲۸۴

یوسف پور مسیح

سامانه طراحی مدل لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و داده کاوی

۹۲۰۱۱۶۴

زارع زاده طاهره

استخراج پارامترهای پارچه از تصویر آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

۹۱۲۳۱۴۴

فصاحت فروزان

استخراج پارامترهای فر و موج نخ تکسچره شده به روش جت هوا با استفاده از پردازش تصویر

۹۱۰۳۷۸۴

باغشاهی نعیمه

بهینه سازی عملکرد مکانیکی نفوذ سوزن در ماشین دوزندگی

۹۰۰۴۰۹۴

حاجی زاده ایمان