دکتری

 VajiheMozafary    MohsenTaghvaie  
دکتر وجیهه مظفری      

موضوع پروژه:

ارائه مدلی مبتنی بر جرم و فنر جهت شبیه سازی آویزش پارچه حلقوی پودی در

تغییر شکل های بزرگ با در نظر گرفتن پارامترهای ساختاری

   دکتر محسن تقوی      

بررسی و ارائه مدل تحلیلی رفتار لرزشی پارچه‌های اسپیسر حلقوی

 
 MotahareKargar    NedaDehghan  
 دکتر مطهره کارگر         

 

ارائه مدل عددی برای شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه تاری و پودی

   دکتر ندا دهقان چناری      

شبیه سازی رفتار حرارتی پارچه های اسپیسر تحت نیروهای کششی و فشاری

 
 Mina Emadi    AbbasAliAzami  
 دکتر مینا عمادی     

ارائه یک مدل بهینه جهت بررسی رفتار ارتعاشی نخ فیلامنتی با استفاده از بینایی ماشین

 

   دکتر عباسعلی اعظمی      

شبیه سازی رفتار فشار پذیری منسوجات بی بافت تحت بارگذاری همزمان

استاتیکی و دینامیکی ، با استفاده از مدل جرم ، فنر و دمپر

 
مهندس  الهام میرمحمدی